Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities en toepassing algemene voorwaarden

 1. Definities
  a. ‘Lessee’: de natuurlijke of rechtspersoon / personen, die met Liberty Lease een of meerdere (lease-overeenkomst(en) aangaat/ aangaan, uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van zij beroep of bedrijf. Indien meer (rechts)personen gezamenlijk als lessee deze lease-overeenkomst zijn aangegaan, is ieder van hen jegens Liberty Lease hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de uit de lease-overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
  b. ‘Liberty Lease’: de handelsnaam van Andriessen B.V., gevestigd aan de Van Benthuizenlaan 3 te Heerhugowaard (1701 BZ Heerhugowaard), in deze optredende als lessor.
  c. ‘Dealer’: de persoon of rechtspersoon, van wie Liberty Lease het betreffende object heeft gekocht en / of met wie Liberty Lease een service-overeenkomst met betrekking tot het object afgesloten heeft.
  d. ‘Object’: het in de lease-overeenkomst genoemde object. Over de gewenste (technische) specificatie van het object hebben lessee en dealer overeenstemming bereikt.
  e. ‘Leaseperiode’: de in maanden uitgedrukte onopzegbare periode van de lease-overeenkomst. De lease-periode begint op de datum van aflevering van het object en eindigt na het verstrijken van het aantal overeengekomen maanden.
  f. ‘Lease-overeenkomst’: de lease-overeenkomst is de individuele gebruiksovereenkomst voor het te leasen object. De lease-overeenkomst komt tot stand door het sturen van de lease-overeenkomst door Liberty Lease naar de lessee en de ondertekening en terugzending ervan door de lessee naar Liberty Lease. Als ingangsdatum van de lease-overeenkomst geldt de afleveringdatum van het betreffende object. Lessee kan de eventuele onbevoegdheid van de door de lessee gemachtigde persoon niet aan Liberty Lease tegenwerpen.
  g. ‘Afleveringsbevestiging’: de afleveringsbevestiging bevat aanvullende gegevens met betrekking tot het object en de ingangsdatum. De afleveringsbevestiging maakt onverbrekelijk deel uit van de lease-overeenkomst. De inhoud van de afleveringsbevestiging is bindend voor de lessee.
  h. ‘Inname-formulier’: het door de dealer aan lessee en / of de berijder ter ondertekening aangeboden document, waaruit de gehele staat van het ingeleverde object blijkt, alsmede de kilometerstand.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van alle aanbiedingen en prijsopgaven, alsmede van de mantelovereenkomsten, lease-overeenkomsten en lease-opdrachten van Liberty Lease. De toepassing van andere algemene voorwaarden is uitgesloten, tenzij partijen hieromtrent schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

Artikel 2: De leaseprijs

 1. In de specificatie op de hierbij behorende lease-overeenkomst staat vermeld of de kosten van onderstaande componenten wel / niet opgenomen zijn in de overeengekomen maandelijkse leaseprijs:
  a. afschrijving;
  b. interest;
  c. houderschapsbelasting;
  d. reparaties, waaronder mede begrepen vervanging van onderdelen, welke naar het oordeel van de dealer het gevolg zijn van normale slijtage en / of normale mechanische tekortkomingen; onderhoud, olie verversen en periodieke controles;
  e. vervanging van banden, welke naar het oordeel van de dealer het gevolg zijn van normale slijtage. Het aantal banden is gemaximaliseerd, waarbij als levensduur van een band wordt uitgegaan van 30.000 km voor auto’s.
  f. WA & Casco verzekering zoals bepaald in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden;
  g. vervangend vervoer, zoals bepaald in artikel 10 van deze algemene voorwaarden;
  h. brandstof;
 2. In de overeengekomen maandelijkse leaseprijs zijn niet begrepen de kosten:
  a. van bijvullen van motorolie, anders dan periodiek verversen;
  b. van reparaties en onderhoud aan datgene dat niet behoort tot de overeengekomen uitrusting van het object;
  c. die gevolg zijn van verwaarlozing of onoordeelkundig gebruik van het object of gebruik in strijd met de bestemming van het object, waaronder overbelasting;
  d. die het gevolg zijn van verwaarlozing of veronachtzaming van de verplichtingen van lessee jegens Liberty Lease;
  e. die het gevolg zijn van ongevallen, aanrijdingen, diefstal, brand, joyriding, enzovoorts, voor zover niet door de verzekering gedekt;
  f. van wassen, schoonmaken, poetsen en stallen van het object;
  g. van brandstof, voor zover de kosten daarvan niet (bij wijze van voorschot) in de leaseprijs zijn opgenomen;
  h. van vervangend vervoer in het buitenland;
  i. van de BTW over de leaseprijs;
  j. van alle van overheidswege opgelegde boetes en andere sancties. In geval van een inbeslagname of verbeurdverklaring van het object is de door Liberty Lease geleden schade voor rekening van lessee, tenzij zulks is geschied op grond van uitsluitend aan Liberty Lease toe te rekenen omstandigheden. Liberty Lease is gerechtigd om over de in dit artikel bedoelde boetes en andere sancties administratiekosten in rekening te brengen tot maximaal tien procent van de opgelegde boetes en sancties.
 3. De leaseprijs is gebaseerd op het prijsniveau van het lease-object geldend op de datum van aflevering van het lease-object. Indien tussen de datum van de offerte van Liberty Lease en de datum van aflevering van het lease-object de aanschafprijs van het lease-object en / of de kosten van opties en accessoires, de leges-kosten de houderschapsbelasting, de eventuele verzekeringspremie en / of de rente zijn gestegen , is Liberty Lease gerechtigd om de maandelijkse leaseprijs dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Gedurende de duur van de lease-overeenkomst is Liberty Lease gerechtigd om wijzigingen in de kosten van leges, houderschapsbelasting, verzekeringspremies, door de overheid nieuw opgelegde heffingen en maatregelen, reparaties- en onderhoudskosten en de daaruit voortvloeiende rentekosten, door te berekenen aan de lessee door aanpassing van de maandelijkse leaseprijs.

Artikel 3: Eigendom

 1. Liberty Lease heeft en behoudt gedurende de gehele looptijd van de lease-overeenkomst het juridische eigendom van, alsmede het volledige economische belang bij het in de lease-overeenkomst vermelde object. De lessee heeft slechts het gebruiksrecht van het object.
 2. Het kentekenbewijs van het object wordt geregistreerd op naam van Liberty Lease. De kentekenbewijzen delen I en II worden aan lessee ter beschikking gesteld voor de duur van de lease-overeenkomst.
 3. Het is de lessee verboden het object te vervreemden, te verpanden, op enigerlei andere wijze te bezwaren of te verhuren.
 4. Indien een derde rechten op het object pretendeert of op het object beslag doet leggen zal lessee deze derde direct op het eigendomsrecht van Liberty Lease wijzen en Liberty Lease binnen 12 uur van de aanspraken van de derde in kennis stellen. Zonodig zal lessee zelf maatregelen treffen ter bescherming van de rechten van Liberty Lease. Indien het object buiten toedoen van Liberty Lease uit de macht van lessee raakt zal lessee dit onverwijld schriftelijk per post of per telefax aan Liberty Lease melden.
 5. Liberty Lease zal alle door haar nodig geoordeelde maatregelen kunnen treffen voor de bescherming van haar rechten.

De kosten van deze maatregelen zijn voor rekening van lessee en dienen op eerste verzoek aan Liberty Lease te worden vergoed.

Artikel 4: Aflevering

 1. Na ondertekening van de lease-overeenkomst door de lessee, zal Liberty Lease op aanwijzing en volgens specificatie van de lessee het object kopen bij de dealer waar de leaseopdracht tot stand is gekomen.
 2. Aflevering van het object vindt plaats bij de dealer via welke de leaseopdracht tot stand is gekomen.
 3. Indien de aflevering van het object op een ander tijdstip geschiedt dan door de lessee gewenst of door de dealer opgegeven, of indien het object niet, of niet in de gewenste specificatie, verkrijgbaar is, kan lessee de door haar ten gevolge daarvan geleden schade niet verhalen op Liberty Lease en is lessee niet gerechtigd ontbinding van de lease-overeenkomst te vorderen of betaling aan Liberty Lease op te schorten.

Artikel 5: Accessoires en reclamebeschilderingen

 1. Tenzij in de lease-overeenkomst anders is overeengekomen, komen de kosten van aanschaf en montage van accessoires en reclamebeschilderingen voor rekening van lessee, ook indien deze van overheidswege verplicht mochten zijn of worden. Deze kosten dienen door lessee op eerste verzoek en separaat aan Liberty Lease worden vergoed. De lessee is slechts gerechtigd deze accessoires van het object te verwijderen, indien deze verwijdering geen schade aan het object teweegbrengt. Gemonteerde accessoires worden zonder vergoeding eigendom van Liberty Lease. Accessoires zijn alleen verzekerd indien dit door Liberty Lease schriftelijk is bevestigd.
 2. Bij beëindiging van de lease-overeenkomst heeft Liberty Lease het recht, niet de plicht, accessoires en reclamebeschilderingen voor rekening van de lessee te verwijderen. De hieraan verbonden kosten, waaronder begrepen kosten van reparatie nodig in verband met de verwijdering, dienen door lessee op eerste verzoek aan Liberty Lease te worden vergoed.
 3. Indien de aanschafwaarde van het object een door Liberty Lease te bepalen bedrag overschrijdt, heeft Liberty Lease het recht te verlangen dat het object wordt voorzien van een door Liberty Lease goed te keuren alarm / anti-diefstalinstallatie. De kosten van deze installatie en de montage ervan zijn voor rekening van lessee. De alarminstallatie wordt geacht een bestanddeel van het object te zijn.

Artikel 6: Gebruiksrecht van het object

 1. Het gebruiksrecht van het object begint op de afleveringsdatum. Behoudens voortijdige ontbinding eindigt het gebruiksrecht na het verstrijken van de in de lease-overeenkomst bepaalde lease-periode. Na beëindiging van het gebruiksrecht zorgt de lessee ervoor dat het object bij de dealer, of op haar verzoek door Liberty Lease wordt ingeleverd.
 2. Liberty Lease en / of gemachtigde(n) hebben te allen tijde recht op inspectie van het object. Lessee verplicht zich zoveel als nodig, zijn medewerking te verlenen en desgevraagd Liberty Lease onherroepelijk het recht van vrije toegang te verlenen tot de plaats waar het object zich bevindt of redelijkerwijs geacht kan worden zich te bevinden, alsmede tot het interieur van het object. Lessee zal door Liberty Lease gevraagde inlichtingen, onder meer met betrekking tot gereden kilometers, naar waarheid verschaffen .
 3. Lessee en / of bestuurder zal het object als een goed huisvader gebruiken en onderhouden en ervoor zorgen dat deze overeenkomstig zijn bestemming en gebruiksdoel wordt gebruikt, met inachtneming van de voorschriften in het bij het object behorende instructieboekje en de berijdershandleiding.
 4. Lessee dient ervoor zorg te dragen dat het object wordt onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant, importeur en dealer. Lessee zal bij gebruik van het object zorg dragen voor de aanwezigheid van voldoende olie, rem-, koel- en accuvloeistof, regelmatige controle van de bandenspanning, alsmede een goed functionerende verlichting. Eventuele schade als gevolg van het niet goed nakomen van deze verplichting is voor rekening van lessee.
 5. Lessee dient zorg te dragen voor tijdige aanbieding van het object voor alle wettelijk voorgeschreven keuringen, zoals APK- en LPG-keuring. Eventuele schade tengevolge van het niet goed nakomen van deze verplichting is voor rekening van lessee.
 6. Tenzij zulks uitdrukkelijk door Liberty Lease verboden, mag het object gebruikt worden voor het trekken van een aanhangwagen of caravan en / of worden voorzien van een trekhaak of imperiaal, mits de daarvoor geldende voorschriften van de fabrikant en de toepasselijke wettelijke bepalingen in acht worden genomen. Eventuele schade of technische gebreken aan het object als gevolg van dit gebruik zijn voor rekening van de lessee.
 7. De lessee is verplicht om naast de opgegeven bestuurder zelf, het object uitsluitend te doen besturen door werknemers van de lessee en gezinsleden en levenspartners van de opgegeven bestuurder. Zij dienen in het bezit te zijn van een geldig, voor het betreffend motorrijtuig wettelijk voorgeschreven, rijbewijs.
 8. Het object mag niet gebruikt worden voor het rijden van rally’s of prestatieritten, voor het geven van rijlessen, als taxi, voor het vervoeren van gevaarlijke, brandbare of explosieve stoffen of anderszins in strijd met de wet. Het vastgestelde laadvermogen van het object mag nimmer worden overschreden.
 9. Het object mag niet buiten het gebied worden gebracht, waarin de dekking van de verzekering blijkens het Internationaal Motorrijtuigenverzekeringsbewijs (groene kaart) geldt, tenzij met schriftelijke toestemming van Liberty Lease. Indien het object buiten het dekkingsgebied het dekkingsgebied van de verzekeraar is gebracht, zijn alle kosten van reparaties en / of vervangend vervoer en / of repatriëring van het object en / of de inzittenden , voor rekening en risico van lessee.

Artikel 7: Verzekering

 1. De lessee is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het object, door welke oorzaak dan ook ontstaan, alsmede voor verlies of beschadiging door eigen gebrek.
  Indien de verzekering is opgenomen in de lease-overeenkomst:
 2. Tenzij anders overeengekomen wordt door Liberty Lease voor het object een WA en Casco verzekering (waarvan de WA-dekking maximaal (5 mln. Per gebeurtenis bedraagt), een rechtsbijstandverzekering, alsmede een persoonlijke ongevalleninzittenden verzekering (tot een bedrag van 18.151,21 Euro bij overlijden en 36.302,42 Euro bij blijvende algehele invaliditeit per inzettende per gebeurtenis) afgesloten. Voor personenauto’s bedraagt het aantal verzekerde inzittenden het wettelijk toegestane maximaal aantal zitplaatsen. Door ondertekening van de lease-overeenkomst verklaart lessee met de inhoud van deze voorwaarden bekend te zijn en deze te aanvaarden. Tevens draagt hij / zij hiermee alle rechten jegens de betreffende verzekeringsmaatschappij, voortkomend uit de voor het object, de wettelijke aansprakelijkheid, de inzittenden of de rechtsbijstand afgesloten verzekeringen, over aan Liberty Lease.
 3. Liberty Lease is te allen tijde gerechtigd genoemde verzekeringen bij een andere verzekeringsmaatschappij onder te brengen. Alsdan zullen de nieuwe voorwaarden aan lessee ter beschikking worden gesteld en heeft de lessee het recht zich elders te verzekeren, waarbij direct artikelen 7.6, 7.7 en 7.8 in werking treden.
 4. In de lease-overeenkomst is het per schade-geval verschuldigde bedrag voor eigen risico vermeld. Het eigen risico is voor rekening van lessee, tenzij de volledige schade op een derde is verhaald. Het verschuldigde eigen risico bedrag dient op eerste verzoek van Liberty Lease door lessee te worden voldaan.
 5. Indien het schadeverloop van het object daartoe aanleiding geeft en / of de verzekeringsmaatschappijen daartoe aanleiding geeft en / of de verzekeringmaatschappij daartoe besluit, kunnen de verzekerings-maatschappij en / of het eigen risico bedrag verhogen. Deze verhogingen worden na schriftelijk kennisgeving direct van kracht.
  Indien de lessee de verzekering zelf wenst te verzorgen:
 6. De lessee is verplicht het object tegen alle schades, waaronder WA en Casco, inzittenden- en rechtsbijstand, te verzekeren en verzekerd te houden totdat het object bij beëindiging van de lease-overeenkomst is ingeleverd. De verzekeringen dienen te worden ondergebracht bij een door Liberty Lease goed te keuren verzekeringsmaatschappij en op door Liberty Lease goed te keuren voorwaarden. De lessee zal aan Liberty Lease een kopie van de verzekeringspolissen en desgevraagd een bewijs van betaling van verschuldigde premies doen toekomen.
 7. Bij verlies van het object dan wel zodanige beschadiging daarvan dat het naar oordeel van de door de verzekeraar benoemde expert niet herstelbaar is, zal het verschil tussen de door de lessor vastgestelde annuitaire boekwaarde en de door de verzekeraar uitgekeerde vervangings- waarde voor rekening van de lessee komen.
 8. Indien de lessee met zijn verzekering niet voldoet aan de in Artikel 7.6 gestelde voorwaarden, is Liberty Lease gerechtigd het object voor rekening en risico van de lessee, alsnog bij een door Liberty Lease gekozen verzekeringsmaatschappij te verzekeren. De kosten van deze verzekering zullen worden opgenomen in de maandelijkse leaseprijs en de lessee is als dan verplicht deze leaseprijs te betalen.

Artikel 8: Schademelding

 1. Iedere schade aan het object of een derde , of vermissing of diefstal van het object, al dan niet door schuld van lessee veroorzaakt, dient onmiddellijk door lessee aan Liberty Lease te worden gemeld. Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 72 uur na het voorval dient hij / zij verklaringen van getuigen en / of andere bescheiden te overleggen, die op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending in duplo van een volledig ingevuld aan lessee ter beschikking gesteld Europees schade-aangifte formulier. Indien het schade-aangifte formulier niet binnen 72 uur door Liberty Lease is ontvangen, is zij gerechtigd de volledige schade in rekening te brengen bij de lessee en is de lessee verplicht de volledige schade te betalen. Lessee dan wel de bestuurder van het object dient zo spoedig mogelijk door de politie proces-verbaal te laten opmaken, indien er sprake is van een onbekende tegenpartij, diefstal ofwel op verzoek van Liberty Lease . Indien de verzekeringsmaatschappij op grond van het ontbreken van een proces-verbaal en / of andere door de lessee redelijkerwijze te verstrekken gegevens / bewijzen niet tot vergoeding van de schade mocht overgaan, is lessee daarvoor jegens Liberty Lease aansprakelijk.
 2. Lessee zal alle brieven, bescheiden en exploiten die hij in verband met de schade aan het object ontvangt onverwijld aan Liberty Lease doorzenden. Lessee verplicht zich alle door Liberty Lease en / of de verzekeringsmaatschappij te geven instructies stipt op te volgen en alle medewerking te verlenen om de schade te regelen en kosten zoveel mogelijk te beperken.
 3. De lessee is verplicht om, terstond na het ontstaan van de schade, het object voor taxatieschade en / of reparatie aan de dealer aan te bieden.
 4. Lessee zal zich onthouden van toezeggingen, verklaringen en / of handelingen waaruit erkenning van enige verplichting tot schadevergoeding kan worden afgeleid en zich in het algemeen onthouden van alles wat de belangen van Liberty Lease kan schaden.
 5. De lessee is verplicht extreme lakschade, zulks naar het oordeel van Liberty Lease, ten gevolge van steenslag te doen herstellen door de dealer, zulks voor rekening van de lessee.
 6. Schade aan of verlies van het object doet in geen enkel opzicht af aan de (betalings)verplichtingen van lessee voortkomend uit de lease-overeenkomst.
 7. Indien naar het oordeel van Liberty Lease de auto zodanig is beschadigd, dat deze niet meer kan worden hersteld, wordt de lease-overeenkomst geacht te zijn beëindigd, nadat de lessee aan al zijn lopende betalingsverplichtingen uit die overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 9: Reparaties

 1. Reparatie en onderhoud van het object dienen te geschieden bij de leverende dealer of, in overleg met Liberty Lease, een andere officiële dealer van het merk van het object. Aan het object aangebrachte (nieuwe) onderdelen worden eigendom van Liberty Lease.
 2. De lessee dient ervoor zorg te dragen, dat het object overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant en / of importeur aan de dealer ter reparatie of onderhoud wordt aangeboden.
 3. Lessee is verplicht om afwijkingen of storingen aan het object direct aan de dealer of Liberty Lease te melden en zo spoedig mogelijk te laten repareren. Lessee zal het object door de dealer op eventuele gebreken laten onderzoeken vóór afloop van de garantieperiode van het object.
 4. Eventuele reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in het buitenland dienen door lessee aldaar te worden betaald. Voor werkzaamheden waarvan de kosten 115 Euro te boven gaan, dient lessee vooraf aan Liberty Lease toestemming te vragen. Liberty Lease zal in die gevallen de betreffende kosten, tegen overlegging van de originele van de originele factuur en vervangen onderdelen, aan lessee vergoeden.
 5. Kosten en schade veroorzaakt door eventuele reparaties en / of onderhoudswerkzaamheden die niet overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 van dit artikel zijn uitgevoerd, zijn voor rekening van lessee.
 6. Defecten aan de kilometerteller van het object dienen de lessee binnen 24 uur aan Liberty Lease te worden gemeld en zo spoedig mogelijk te worden gerepareerd. In een periode waarin de kilometerteller defect is wordt het aantal met het object gereden kilometers door Liberty Lease vastgesteld naar rato van het in de lease-overeenkomst vermelde jaarkilometrage of op basis van het gemiddelde werkelijke jaarkilometrage.

Artikel 10: Onmogelijkheid van gebruik van het object en vervangend
vervoer

 1. Lessee is niet gerechtigd van Liberty Lease schadevergoeding te vorderen ui welke hoofde ook, indien het door Liberty Lease ter beschikking gestelde object niet aan de overeenkomst beantwoordt of indien (door al dan niet aan lessee te wijten omstandigheden) lessee geen gebruik kan maken van het object.
 2. In geval binnen Nederland een (schade)reparatie of onderhoud aan het object plaats vindt, zal Liberty Lease en / of de dealer, op verzoek van de lessee, zorg dragen voor vervangend vervoer. De kosten van een vervangend object zijn gedurende de eerste 24 uur voor rekening van de lessee.
 3. Indien een (schade)reparatie naar verwachting langer duurt dan 24 uur (uitgezonderd zater-, zon- en feestdagen) duurt, zal Liberty Lease en / of de dealer voor de werkelijke reparatieduur na 24 uur een vervangend object aan de lessee ter beschikking stellen.
 4. Tijdens kantooruren zal het vervangend object bij de dichtstbijzijnde dealer , waar het te vervangen object en de bestuurder zich bevinden, ter beschikking worden gesteld. Buiten kantooruren zal het vervangend object door de berger ter beschikking worden gesteld op een door hem te bepalen plaats. Het door de berger ter beschikking gestelde vervangend object dient op de eerstvolgende werkdag door lessee in overleg met de dealer te worden geruild voor een door de dealer ter beschikking stellen vervangend object.
 5. Na een (schade)reparatie of onderhoud dient het vervangend object direct te worden geruild voor het vervangen object.
 6. Liberty Lease zal in het algemeen trachten een aan het leaseobject gelijkwaardige vervangend object ter beschikking te stellen. Lessee heeft echter geen aanspraak op enige korting of vergoeding indien het vervangend object van een andere klasse is dan het object en / of een andere soort motorbrandstof gebruikt. De bepalingen uit de lease-overeenkomst zijn eveneens van toepassing op het vervangend object.
 7. Liberty Lease is te aller tijde gerechtigd het object blijvend te vervangen door een gelijkwaardig type object. De bepalingen van de lease-overeenkomst blijven onveranderd van kracht voor het vervangend object.
 8. Kilometers gereden met het vervangend vervoertuig gelden als kilometers gereden met het object.
 9. Indien het object buiten Nederland maar binnen het dekkingsgebied van de verzekering zoals is aangegeven op het Internationaal Motorrijtuigenverzekeringsbewijs (groene kaart), door een niet ter plaatse te repareren defect of schade niet meer bruikbaar is , dient lessee de Alarmservice te bellen. Indien lessee via de Alarmservice vervangend vervoer heeft gekregen, is de vergoeding van de kosten van het vervangend object gelimiteerd tot 65 Euro per dag, gedurende maximaal 14 kalenderdagen. Indien de auto buiten het dekkingsgebied van de verzekeraar is gebracht, zijn alle kosten van reparaties en / of vervangend vervoer en / of repatriëring van de auto en / of inzittenden, voor rekening en risico van de lessee.

Artikel 11: Betalingsverplichtingen

 1. Lessee is maandelijks bij vooruitbetaling op de eerste dag van iedere kalendermaand aan Liberty Lease de overeengekomen leaseprijs verschuldigd, gedurende de gehele looptijd van de lease-overeenkomst. Indien het object na afloop van de overeengekomen lease-periode wordt ingeleverd, blijft de leaseprijs verschuldigd, tot de datum waarop het object door Liberty Lease en / of de dealer is terug ontvangen. Een leaseprijs die betrekking heeft op een gedeelte van een maand zal naar evenredigheid van de verstreken periode worden berekend.
 2. Lessee verleent door ondertekening van het leasecontract volmacht aan Liberty Lease om alle vorderingen voortvloeiend uit de individuele lease-overeenkomst te incasseren door middel van automatische afschrijving van de (post)bankrekening van de lessee conform de regels voor bankgiro-(bedrijfs)incasso. Deze machtiging dient te worden gehandhaafd totdat lessee aan al zijn verplichtingen jegens Liberty Lease heeft voldaan.
 3. Lessee is niet gerechtigd betalingen aan Liberty Lease geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te verrekenen met betalingen aan Liberty Lease.
 4. Liberty Lease zal bedragen welke aan haar in rekening zijn gebracht in verband met gebruik van of werkzaamheden aan het object, doch welke niet voor rekening van Liberty Lease komen doorberekenen aan lessee.
 5. Bij niet tijdige betaling van enig door lessee verschuldigd bedrag zal lessee, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldatum tot en met de dag van algehele betaling, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt.
 6. Bij niet of niet tijdige voldoening van enige betalingsverplichting door de lessee zijn alle buitengerechtelijke incassokosten en kosten van juridische van Liberty Lease voor rekening van de lessee. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen in ieder geval 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 230 Euro excl. BTW per geval.
 7. Elke betaling zal eerst in mindering worden gebracht op de eventueel verschuldigde kosten op grond van Artikel 11.6, vervolgens op de verschuldigde rente op grond van Artikel 11.5 en tenslotte op de oudste nog openstaande factuur.

Artikel 12: Meer / minder kilometers

 1. Indien de lessee, gedurende de overeengekomen leaseperiode, met het geleast object meer kilometers gereden heeft dan het in de lease-overeenkomst overeengekomen aantal, worden de meer gereden kilometers in rekening gebracht tegen de in de lease-overeenkomst overeengekomen meerkilometerprijs, ongeacht een tussentijdse aanpassing van de lease-overeenkomst. Liberty Lease is gerechtigd om ook tussentijds betaling van de meer gereden kilometers te verzoeken, in welk geval de lessee verplicht is de meerkilometer bedragen te betalen.
 2. Indien de lessee, gedurende de overeengekomen leaseperiode, met het geleaste object minder kilometers heeft gereden dan het in de lease-overeenkomst overeengekomen aantal, worden de minder gereden kilometers gecrediteerd tegen de in de lease-overeenkomst overeengekomen minder-kilometerprijs
 3. Indien bij een vergelijking van het in de lease-overeenkomst genoemde geschatte jaarkilometrage en het werkelijk gereden kilometrage een verschil blijkt van tien procent of meer, kan hercalculatie van de leaseprijs plaatsvinden en is de lessee verplicht deze gehercalculeerde leaseprijs te betalen.

Artikel 13: Overmacht

Onder overmacht in de zin van deze overeenkomst wordt de omstandigheid verstaan die de nakoming van de verbintenis geheel of gedeeltelijk verhindert en die niet aan Liberty Lease en / of de dealer is (zijn) toe te rekenen. Hieronder zijn onder meer begrepen stakingen, brand, storingen in de bedrijfsvoering, overheidsmaatregelen en wanprestaties van toeleveranciers. In geval van overmacht is van toerekenbaar tekort komen van Liberty Lease en / of dealer geen sprake.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en vrijwaring

De lessee vrijwaart Liberty Lease tegen alle aanspraken en / of vorderingen, welke derden tegen Liberty Lease aanhangig en / of geldend zouden kunnen maken, voortvloeiende uit of verband houdende met het eigendom, het bezit, het gebruik, het leasen of de exploitatie van het object.

Artikel 15: Beëindiging en ontbinding van de lease-overeenkomst

 1. De lease-overeenkomst eindigt van rechtswege, door het verstrijken van de leaseperiode.
 2. De lease-overeenkomst door opzegging door Liberty Lease door middel van een daartoe strekkende aangetekende brief. Voor een dergelijke opzegging geldt een opzegtermijn van tenminste 14 dagen.
 3. De lessee is gerechtigd om de lease-overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van een daartoe strekkende aangetekende brief. Voor een dergelijke opzegging geldt een opzegtermijn van tenminste 14 dagen. Liberty Lease is alsdan gerechtigd zich onmiddellijk in bezit te stellen van het object. Lessee is alsdan verplicht aan Liberty Lease te betalen (I), de eventuele kosten van terugbrengen van het object naar een door Liberty Lease aangewezen plaats, (II) de kosten om het object in goede staat te brengen, (III) de kosten van noodzakelijke reparaties aan het object voor zover niet door een verzekering gedekt, (IV) de vergoeding voor eventueel verreden meer-kilometers conform Artikel 12.1, alsmede (V) een bedrag gelijk aan een-vierde van het totaalbedrag van de nog resterende leasetermijn, met een minimum van drie leasetermijnen. Alle kosten en bedragen zijn exclusief BTW.
 4. Liberty Lease is gerechtigd de lease-overeenkomst zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zich daarop weer in het bezit van het object te stellen en vergoeding van schaden, kosten en interest te vorderen. Tevens worden alle bedragen die Liberty Lease nog van lessee te vorderen heeft terstond opeisbaar indien:
  a. de lessee in strijd met enig Artikel van deze lease-overeenkomst handelt of nalatig is in zijn ui deze lease-overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te voldoen. In het laatste geval mits Liberty Lease de lessee gedurende 14 dagen de gelegenheid heeft gegeven om de verplichtingen alsnog na te komen;
  b. lessee schuldsanering of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, op zijn goederen beslag wordt gelegd of lessee de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
  c. lessee een rechtspersoon is, die wordt ontbonden of geliquideerd;
  d. lessee Nederland metterwoon heeft, of gaat verlaten;
  e. lessee overlijdt;
  f. de verzekering voor het object door de verzekeringsmaatschappij, om welke reden dan ook, wordt opgezegd;
  g. het object buiten toedoen van Liberty Lease langer dan een maand uit de macht van lessee is;
  h. het object tenietgaat (total loss, diefstal, verduistering dan wel justitiële inbeslagneming van het object), door welke oorzaak dan ook;
  i. reparatie van het object (naar schatting) langer dan vier weken zal duren.
  j. blijkt dat lessee voor of bij het aangaan van de lease-overeenkomst een niet juiste of onvolledige opgave heeft gedaan, die van aard is / zijn, dat Liberty Lease de lease-overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan;
  k. en in het algemeen onder al die omstandigheden die naar het oordeel van Liberty Lease haar verhaalsmogelijkheden met betrekking tot lessee in gevaar brengen.
 5. De mogelijkheid van ontbinding van de lease-overeenkomst tussen Liberty Lease en lessee op grond van artikel 6:265 BW is uitgesloten.

Artikel 16: Inname

 1. Lessee is bij het einde van de lease-overeenkomst verplicht het object bij de officiële dealer of, op haar verzoek, bij Liberty Lease schadevrij en in goede en geringe staat in te leveren. De lessee is verplicht aan Liberty Lease de kosten van waardevermindering, ontstaan door niet gemelde schade en / of onzorgvuldig beheer, welke wordt geconstateerd bij inlevering van het object bij het eindigen van de lease-overeenkomst, te betalen.
  Bij inname van het object dient lessee de bij het object behorende documenten, zoals kentekenbewijs, onderhoudsboekje, alle sleutels en eventuele afstandbediening(en) in te leveren. Eventuele schade door het ontbreken van deze zaken is voor rekening en risico van lessee.
 2. Bij inname van het object dient door of in opdracht van de lessee het innameformulier te worden ondertekend. Lessee kan zich niet beroepen op de onbevoegdheid van degene die namens lessee het innameformulier ondertekent. Door ondertekening van het innameformulier gaat lessee akkoord met de daarin gegeven omschrijving van de staat waarin het object zich bevindt,
  alsmede de kilometerstand. Bij niet ondertekening van het innameformulier door of vanwege lessee, is het door Liberty Lease op te maken innameformulier bindend.
 3. In geval van niet tijdige inlevering van het object door lessee is Liberty Lease gerechtigd het object op kosten van lessee in te nemen. Alle bepalingen van de lease-overeenkomst blijven van toepassing tot het tijdstip van feitelijke inlevering van het object bij Liberty Lease of de dealer.
 4. Lessee is niet gerechtigd afgifte van het object op te schorten uit welke hoofde dan ook.
 5. Indien lessee in gebreke blijft bij het einde van de lease-overeenkomst het object in te leveren, is lessee van rechtswege in verzuim en verplicht om gedurende een door Liberty Lease te bepalen termijn na afloop van de lease-overeenkomst maandelijks (zonodig naar tijdsevenredigheid berekend) de laatstgeldende leaseprijs te voldoen, doch uiterlijk tot de datum waarop het object wordt ingeleverd.
 6. Indien ook na afloop van de in artikel 16.6 bepaalde termijn het object niet wordt ingeleverd, is lessee verplicht bij wijze van schadevergoeding de theoretische restwaarde van het object op de in de lease-overeenkomst bepaalde inleverdatum of (indien hoger) de dagwaarde van het object per genoemde datum bij verkoop bij verkoop aan een door Liberty Lease aan te wijzen dealer, dit naar keuze van Liberty Lease, te voldoen.

Artikel 17: Slotbepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd zal worden, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zijn partijen gehouden de ongeldige bepaling te vervangen door een andere bepaling die de bedoeling van de betreffende bepaling zo goed mogelijk zal benaderen.
 2. Lessee is verplicht adreswijzigingen of wijzigingen in tenaamstelling en / of andere relevante wijzigingen van zijn inschrijving in het handelsregister zo spoedig mogelijk per aangetekende brief aan Liberty Lease te melden.
 3. Liberty Lease is te allen tijde gerechtigd het aan de lessee ter beschikking gestelde object in eigendom aan derden over te dragen dan wel tot zekerheid aan derden te verpanden. Liberty Lease is te allen tijde gerechtigd zich als leasegever (lessor) in de plaats te doen stellen door een derde, door overdracht van al haar rechten en plichten uit de lease-overeenkomst aan deze derde. Lessee stemt nu reeds voor alsdan in met een dergelijke overdracht, resp. in de plaatsstelling en zal het object voor de betreffende derde, alsdan de eigenaar, gaan houden.
 4. Het is lessee niet toegestaan enig recht of enige verplichting uit de lease-overeenkomst aan een derde over te dragen anders dan na schriftelijke toestemming van Liberty Lease.
 5. Op deze lease-overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 6. Eventuele geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie uitsluitend de daartoe bevoegde competente rechter te Alkmaar worden voorgelegd.

3Populairste personenauto's

 • AClass personenauto

  ACLASS

  v.a. 240,- p/m excl. BTW Bijvoorbeeld: VW Up!, Toyota Aygo of FIAT 500.
 • BClass personenauto

  BCLASS

  v.a. 330,- p/m excl. BTW Bijvoorbeeld: Ford Fiesta, Renault Clio of VW Polo.
 • CClass personenauto

  CCLASS

  v.a. 380,- p/m excl. BTW Bijvoorbeeld: Opel Astra, Ford Focus of Peugeot 308.
Bekijk ons volledige aanbod personenauto's

3 Populairste bedrijfswagens

 • 20M3 shortlease bedrijfswagen

  20M3

  v.a. 695,- p/m excl. BTW Incl. hydraulische laadklep
 • 7M3 bedrijfswagen met shortlease

  7M3

  v.a. 379,- p/m excl. BTW Meest gekozen bestelbus
 • 11M3 bedrijfswagen met shortlease

  11M3

  v.a. 498,- p/m excl. BTW De grootste in ons assortiment
Bekijk ons volledige aanbod bedrijfswagens